SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

ceviz fidanı çiçekCevizler tek tek evcikli bitkilerdir.Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta,fakat farklı yerlerde bulunur.Bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcuklardan oluşan püsküller erkek çiçekler,o yılki gelişme dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelen çiçekler ise dişi çiçekler olarak adlandırılır.Genellikle 1-36 dişi çiçek bir arada bulunur.Ancak 10-18 dişi çiçeğin bir arada bulunup salkım cevizlerin oluştuğu da bilinmektedir.Dişi organlı çiçekler bir brakte ile iki brakteciğin birleşmesinden oluşan kılıf,dört parçalı bir çiçek örtüsü,bir gözlü iki karpelli alt durumlu bir yumurtalık ile büyük loblu bir stigmadan oluşur.Kısa stigmanın üzerine rüzgarla taşınan polenlerin tutunması için etli ve girintili çıkıntılıdır.Her yumurtalıkta bir yumurta hücresi bulunur.

Erkek çiçekler bir braktede 100-160 çiçek;1 kedicik ise 1.800.000 polen tozu içerir.Dişi çiçek tomurcuğunda 1-3 oranında çiçek bulunmaktadır.Ceviz fidanı çeşitlerinde dişi çiçek oluşumu,dinlenme periyodu boyunca durur.Tomurcuğun en üstünde yer alan tomurcuk pulları dönmeye başlar.Bu dönemde erkek çiçekleri polen dağıtmaya başlayan çeşitler prootandri çeşitlerdir.Tomurcuklar uyumaya devam eder.Çok hızlı bir şekilde,brakteler oluşur,ilk yapraklar görülür.İlk yaprakçıklar ayrıldığında ilk yapraklar çok net şekilde belirginleşir.

Dişi çiçeklerin oluşumu ve gelişmeye başlaması çeşitler ve ekolojilere göre süreç bakımından değişim sunmaktadır.Almanya’da Pillnitzer çeşidinde,uç tomurcuklarda dişi çiçek teşekkülü ekim başlarına rastlamaktadır.Nisan ayı başlarında dişi çiçekte değişim ve gelişim başlamakta,Mayıs ayı başında ise dişicik tepesi oluşmaktadır.Tomurcuklar patlamaya başladığı abla yaprakçıkların gözlendiği an arasındaki dönem nusellerin oluşumunu ve pistillerin farklılaştığı dönemdir.Bu dönemde birincil yaprak küçük yaprakçıkları tamamen açmıştır.Mayoz bu dönemde başlar.Yaprakçıkların arasından dişi çiçek gözükmeye başlar.Birkaç gün içinde stigmalar çıkar.Sarı portakalımsı renk koyulaşmaya başlar.Bu dönemde embriyo kesesi tamamen oluşmuştur ve embriyo döllenebilir haldedir.Stigmaların lobları ayrılır ve loblar arasındaki açı 45 derecede bulunur.Polen kabul eden ve reseptiv haldeki stigmalar üzerinde yapışkan sıvı vardır.Reseptiv dönemini tamamlayan stigmalar kururlar.Çiçeklenme süresi 15-20 gün arasında sürer.Aynı ağaçta polen yayılma süresi 8-15 gün arasında gerçekleşmektedir.Polenlerin yoğun olarak görüldüğü evre 5-6 gündür.Yetişken ağaçlarda,polen dağıtım periyodu daha da uzayabilir.Genellikle genç ağaçlarda erkek ve dişi çiçeklerin açması birbirini izler.

Erkek çiçeklerin oluşumu tomurcuklar patlar patlamaz başlar.Bu gelişim geri dönüşümü olmaksızın devam eder.Haziran başlarında kedicikler tomurcuk koltuklarında görülmeye başlarlar.Bu dönemde kediciklerin boyu yaklaşık2 mm’dir.Yaz boyunca,haziran eylül ayları arasında kedicikler koni şeklini almaya başlarlar.Bu periyot içinde erkek organlar polen torbalarının çiçek taslaklarıyla birlikte oluşmaya başlar.Ekim ayında 5-8mm iriliğine kadar erişir.Kış ayından sonra,yapraklanmadan yaklaşık 3 hafta önce kedicikler 13-20 mm iriliğine ulaşır.Bu dönem polen taneleri oluşum dönemidir.Polenler olgunlaşmaya başlar ve kedicikler 20-40mm uzunluğuna ulaşır.Bu dönemden yaklaşık bir hafta sonra kediciklerin sertlikleri gider ve kedicikler sarkmaya başlarlar.Anterler patlamaya aşamasındadırlar.2-3 gün sonra anterler patlar ve polenler dağılmaya başlar.Erkek çiçeklerin ortalama uzunlukları 5-15 cm arasında değişebilmektedir.Yetişkinn bir ceviz ağacı 4.000-5.000 kedicik üretebilir.Her püskül ise 1.000.000-4.000.000 arasında polen taşıyabilmektedir.Genel olarak cevizlerde ortalama polen çimlenme oranının %20-25 olduğu dikkate alındığında ağacın saçtığı polen miktarının yeterli olabiliceği kabul edilir.Bir ağaç 5 ila 20 milyar polen üretebilir.Bir ağaçta dişi çiçek sayısının erkek kedicik sayısına oranı 1/7-8 arasındadır.Tohumdan yetişmişc ceviz populasyonları içinde üstün özellikli ceviz tiplerini seçmek amacıyla yapılan birçok seleksiyon çalışmasında,erkek çiçek üretmeyen ceviz ağaçlarına da rastlanmıştır.

  Erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanda açmaları ve olgunlaşmalarına dikogami denir.Erkek çiçekleri önce açan ve olgunlaşan çeşitler protogeni erkek ve dişi çiçekleri aynı zamanda açan ve olgunlaşan çeşitlere ise homogami olarak tanımlanmaktadır.Cevizlerde dikogami nedeniyle yabancı tozlanma söz konusu olduğu için uygun tozlayıcı çeşitlerin belirlenmesi ceviz yetiştiriciliğinde en önemli konuların başında gelmektedir.

  J.regia’da erkek ve dişi çiçeklerin açma sırası dengelidir.Bu duruma dikogami denir.Fransa ve Kaliforniya çeşitleri çoğunlukla protandri çeşitler olup Türkiye ceviz çeşitlerinin de önemli bir bölümü protondridir.Protageni çeşitler ise daha çok,İran,Asya merkezi ve Güney Avrupa’da rastlanmaktadır.Temel bazı bilgilere göre ağaç yaşı ile dikogami arasında ilişki bulunmaktadır.Genç ağaçlarda protandri eğilimi daha güçlüdür.Vejetasyon başlangıcındaki sıcaklıklar erkek çiçeklenme zamanını bozabilir.İklim şartlarına bağlı olarak,aynı çeşitte çiçeklenme tarihleri yıllara göre önemli farklılıklar gösterebilir.Polenin canlılık süresinin 2-3 gün sürdüğü belirtilmektedir.Cevizlerde iki tür çiçek dökümüne rastlanmaktadır.Birinci döküm 7 mm çapındaki döküm,ikinci döküm ise 3-5 mm çapındaki dökümdür.

Yeni kurulacak plantasyonlarda seçilecek çeşitlerin döllenme biyolojileri iyi araştırılmalıdır.Şimdiye kadar yapılan araştırmalar cevizlerde dikogami kararlılığın düzenli olduğunu göstermiştir.Kararlı bir yapıya sahip olan dikogami ekolojik şartlardan zaman,zaman etkilenmektedir.Hava sıcaklığı ve oransal nemin çiçeklenme döneminin uzunluğuna mutlak etkisi bulunmuştur.Ilık iklim koşullarında erkek çiçekler dişi çiçeklere nazaran daha erken açarlar,sıcak ve kurak geçen günlerde ise çiçeklenme periyodu kısalır.Cevizlerde yaygın olarak saptanan dikogami ile verim arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırmalarda ise tutarlı sonuçlar alınmamıştır.Genel görüş ,protogeni çeşitlerin protandri çeşitlerden daha verimli olduğu yönündedir.Gürün ekolojik koşullarında,tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonu içinde yürütülen bi araştırmada incelenen tiplerin %65.6’sı homogani,%30.3’ünü protandri ve %10’u homogami olarak belirlenmiştir.

Majacka,protogeni çeşitlerde verimin protandri çeşitlerden %10-15 oranında daha yüksek olduğunu belirtmiştir.Bu sonuçların aksine olarak Persinovski Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalarda protandri çeşitlerde verim protogeni çeşitlerden daha yüksek bulunmuştur.Gürün ekolojik koşullarında yürütülen araştırmada,protogeni tiplerde ortalama verim 78.5 kg/ağaç,protandri tiplerde ise 73.9kg/ağaç olarak saptanmıştır.İstatiski anlamda protandri ve protogeni tiplerin verimleri arasında fark bulunmamıştır.Terminal dallarda dişi çiçek oluşum oranı protandri tiplerde %81.45,protogeni tiplerde %86.13,lateral dallarda dişi çiçek teşkkül oranı protogeni tiplerde %51.57,protandri tiplerde ise %48.33 olarak saptanmıştır.Bu araştırma sonuçlarına göre protogeni tiplerin protogeni tiplerin protandri tipleri göre gerek terminal ve gerekse lateral dallarda daha yüksek dişi çiçek teşekkül oranına sahip oldukları saptanmıştır.

Cevizlerde bir ağaçta bulunan çiçeklerin çiçeklenme süresi farklılık göstermektedir.Tacın dış kısmındaki çiçekler tacın iç kısmındaki çiçeklere göre daha erken çiçeklenmektedir.Çiçeklenme süresini etkileyen diğer bir özellik ise dikogami tipidir.Protogeni ağaçlarda çiçeklenme süreci protandri ağaçlara göre daha uzun sürmektedir.Sıcak ilkbahar ve sıcak rüzgarlı koşullar,erkek çiçek gelişimini çabuklaştırıp polen saçımını hızlandırmaktadır.Kaliforniya’da yetiştirilen 23 farklı ceviz çeşidinde erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme zamanları ve çiçeklenme sürelerinin incelendiği bir çalışmada çeşitler arasında önemli farklar saptanmıştır.Çiçeklerde polen sağılım süreci 13-16 gün devam etmiştir.Bazı ceviz çeşit ve tiplerinde erkek ve dişi çiçeğin açma ve olgunlaşma zamanı sadece birkaç gün çakışabilir.Bu süre bir miktar meyve tutumuna olanak sağlayabilir.Ancak bu durum verimi garanti altına almaz.Tozlayıcı olarak seçilen çeşitlerin çiçek tozu verimlerine ve polen çimlenme oranlarının yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

Tozlayıcı çeşitlerin bahçede yerleştirilmesinde ,ekolojinin ve bahçe yerinin önemi büyüktür.Nemli bölgelerde veya rüzgara kapalı alanlarda polen taneleri havada asılı kalacakları için tozlayıcı çeşitler,diğer ağaçlara daha yakın yerleştirilmelidir.Tozlayıcı çeşitlerde,diğer çeşitler arasında sağlanacak 60-90 m’lik bir mesafe tozlanmayı garanti altına alacaktır.Cevizlerde polen çimlenme oranı bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar mevcuttur.Çiçek tozlarının çimlenme yetenekleri açık havada kısa sürede değişebilmektedir.Özellikle döllenme zamanında,ortam sıcaklığının 25C’nin üzerinde olması ve oransal nemin ise %30 ‘un altına düşmesi polen çimlenmesinde sorunlara neden olabilir.

Reseptiv dişi çiçeklerin lobları arasında yaklaşık 45 derecelik bir açı oluşur ve polenin stigma üzerine tutunmasına imkan sağlayacak salgı salgılanır.Reseptiv dönemindeki çiçekler pembe renktedir.Dişi çiçeklerin reseptiv süreleri birkaç gün sürer.Tozlanmanın en yüksek olduğu dönem lobların tam açık ve salgı içerdikleri dönemdir.Dişicik tepesi üzerine çok fazla miktarda polen tozu gelirse  stigmanın solduğu,her stigmaya 10-18 polen geldiğinde ise normal bir döllenme ve meyve tutumunun gerçekleştiği belirtilmelidir.J.microcarpa ve J. Mandshurica’da genellikle ovaryumda 1-2tane polen tüpü saptanmış ve tozlanmadan 3-4 gün sonra nusellusta 1 tanesi görülmüştür.J.regia ve J.nigra’da ovaryum veya stil dibinde polen tüpü olmadığı halde normal meyve gelişimini sağlanabilir.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo